Menu Zamknij

Blog

Nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy

Źle ewidencjonowany czas pracy może skutkować nałożeniem kary przez inspektora PIP
Pracodawca za nieprawidłowości w ewidencji czasu pracy ponosi karę, a jej wysokość zależy od stopnia naruszenia przepisów prawnych.

Jakie błędy pojawiają się najczęściej? Jakie kary grożą za nieprawidłowości w ewidencji?

Brak ewidencji czasu pracy
Każdy pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Jest ona przydatna zwłaszcza w przypadku sporów sądowych, np. jako dowód przy ustalaniu pracy w godzinach nadliczbowych.
Za brak ewidencji czasu pracy grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Nieprzechowywanie ewidencji czasu pracy
Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono stosunek pracy. (do niedawna były to 3 lata)

Fałszowanie ewidencji czasu pracy
Jeśli inspektor PIP w czasie przeprowadzania kontroli stwierdzi, że informacje mogą być niezgodne z prawdą, składa wniosek do prokuratora o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Podawanie fałszywego czasu pracy podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
W przypadku sprawy mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Techniczne braki w ewidencji czasu pracy
Jeśli inspektor PIP wykryje drobne błędy w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, może zastosować wniosek o jej poprawę i uzupełnienie niezbędnych informacji. Może także nałożyć karę grzywny do wysokości 2 tysięcy złotych. Wysokość sankcji zależy od stopnia naruszenia przepisów. O wyższych karach decyduje sąd – na wniosek inspektora PIP jako oskarżyciela publicznego.

Naruszanie przepisów o czasie pracy
Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Dotyczy takich naruszeń, jak np. brak odpoczynku dobowego czy praca ponad obowiązujący wymiar czasu pracy.

Nieprawidłowo naliczone wynagrodzenie
Błędy w ewidencji przekładają się na błędy w naliczaniu pensji. Zgodnie z Kodeksem pracy, za bezpodstawne potrącenia lub niewypłacenie w terminie wynagrodzenia za pracę (albo innych świadczeń) grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji
Pracodawca odpowiada za warunki, w których przechowywana jest ewidencja czasu pracy. Przepisy nakładają na niego obowiązek, by było to miejsce, gwarantujące zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności. Dokumentacja pracownicza nie może być narażona na uszkodzenie, a także zniszczenie.
Ewidencję czasu pracy można przechowywać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Elektroniczna forma to łatwy i bezpieczny sposób przechowywania dokumentacji pracowniczej.